English, Português, italiano, עברית

תיירות אקולוגית בת קיימא

תיירות אקולוגית מוגדרת כ-“עיסוק בתיור בעל השפעה נמוכה, חינוכית, אקולוגית ורגישה לתרבות, המועילה לקהילות מקומיות ומדינות מארחות” (מרת’ה הוני, 1999).

מן ההתחלה תוכנן ג’יזס טרייל בצורה שתעקוב בהתמדה אחר העקרונות של תיירות אקולוגית ואחראית. הליכה היא אמצעי טיול לא מאיים ובעל השפעה סביבתית נמוכה, המעודד תקשורת עם אנשי המקום. השביל מעודד מעורבות של עסקים מקומיים בשמירה על הסביבה, כבעלי עניין בפרויקט המביא עבודה ויוקרה לקהילתם. כמה משפחות בעלות צימרים פתחו את בתיהן בכפרים, בצורה המספקת אלטרנטיבה אותנטית יותר מאשר זו שמוצעת על ידי רשת מלונות. כשבעלי עסקים מקומיים נפגשים פנים אל פנים עם מבקרים, יותר כסף מהתיירות נותר בקהילה וכך גם נרקמים קשרים בין תרבותיים הבנויים על כבוד והבנה הדדית.

קווים מנחים לתיירות אקולוגית בת קיימא

  • לעקוב אחר עקרונות הסביבה “אל תשאיר זכר”
  • לשאוף ללמוד, להיות תלמיד של תרבות, במקום לחזק את הדעות שבהן החזקת קודם לכן
  • לחשוב מקומי. לאכול אוכל מקומי, לשכור מדריכים מקומיים, להשתמש בתחבורה מקומית, לדבר עם אנשי המקום, לחוות את התרבות המקומית במקום לתור אחר הדומה והנוח.
  • להתנהג בכבוד כלפי התרבות ע”י למידה של כמה משפטים בשפה המקומית, ע”י לבישת בגדים הולמים (במיוחד באתרים דתיים), ע”י בקשת רשות לצלם אנשים.
  • לשלם מחיר הוגן ולהעריך מומחיות בתשרים נאותים. בתרבויות רבות מתמקחים על מחירים, אבל עדיף לא להתמקח באכזריות. אם אפשרי, עדיף לרכוש מלאכות יד בירידים קואופרטיבים כדי להבטיח שאמנים מקבלים את שכרם. (ראו www.tenthousandvillages.com).
  • לבחור לוח זמנים מאוזן שיאפשר אינטראקציה עם אנשים שונים בעלי אידיאולוגיות שונות, שיספקו לכם תמונה שלמה יותר, במקום להעדיף קבוצה אחת בלבד.
  • להגביל את צריכת המים והחשמל שלכם במקומות שבהם אלה מוגבלים.


Follow Us on FacebookFollow Us on TwitterFollow Us on YouTubeFollow Us on SkypeFollow Us on RSS